Главная   Заказать уникальную работу Метацінності та ідеали соціальної роботи | реферат


Бесплатные Рефераты, дипломные работы, курсовые работы, доклады - скачать бесплатно Бесплатные Рефераты, дипломные работы, курсовые работы, доклады и т.п - скачать бесплатно.
 Поиск: 


Категории работ:
Рефераты
Дипломные работы
Курсовые работы
Контрольные работы
Доклады
Практические работы
Шпаргалки
Аттестационные работы
Отчеты по практике
Научные работы
Авторефераты
Учебные пособия
Статьи
Книги
Тесты
Лекции
Творческие работы
Презентации
Биографии
Монографии
Методички
Курсы лекций
Лабораторные работы
Задачи
Бизнес Планы
Диссертации
Разработки уроков
Конспекты уроков
Магистерские работы
Конспекты произведений
Анализы учебных пособий
Краткие изложения
Материалы конференций
Сочинения
Эссе
Анализы книг
Топики
Тезисы
Истории болезней
 
Метацінності та ідеали соціальної роботи - реферат


Категория: Рефераты
Рубрика: Социология и обществознание
Размер файла: 20 Kb
Количество загрузок:
156
Количество просмотров:
997
Описание работы: реферат на тему Метацінності та ідеали соціальної роботи
Подробнее о работе: Читать или Скачать
ВНИМАНИЕ: Администрация сайта не рекомендует использовать бесплатные Рефераты для сдачи преподавателю, чтобы заказать уникальные Рефераты, перейдите по ссылке Заказать Рефераты недорого
Смотреть
Скачать
Заказать4

Реферат на тему

Метацінності та ідеали соціальної роботи

ПЛАН

1. Формування ціннісних категорій.

2. Фундаментальні цінності соціальної роботи

3. Права людини і громадянське суспільство в соціальній роботі.

4. Використана література.

1. Формування ціннісних категорій.

Ціннісні орієнтири соціальної роботи мають давню історію. Під впливом обєктивних і субєктивних умов вони постійно збагачувались, набували дедалі виразні-шого системного характеру. Та в якій би формі історич-ної практики не фігурувала соціальна робота, хто б не представляв інтереси соціально вразливих груп насе-лення, завжди найважливішими домінантами осмис-лення прав людини були справедливість, відповідаль-ність за підтримку беззахисних.

Кожна людина цінна своєю унікальністю, яку необ-хідно враховувати і поважати. Маючи основні потреби в їжі, одязі, житті, здоровї, люди мають право на повагу й гідне існування і користування рівними можливостями для задоволення своїх потреб. Саме на це налаштовує принцип соціальної справедливості. Правом на допомогу з боку субєктів соціальної роботи володіє кожний, хто звертається до них, без дискримінації за віковими, расо-вими, національними, релігійними, політичними та ін-шими ознаками. Визначення і повагу цих прав у соціаль-ній роботі обґрунтовано Декларацією прав людини ООН та іншими міжнародними конвенціями.

Суспільні вчення й ідеали у своїй філософській осно-ві сформували не лише ціннісні концепти індивідуаль-ної взаємодії нужденних і субєкта, який надає допомо-гу, а й ціннісні орієнтири професійної соціальної роботи.

Філософські цінності соціальної роботи -- своєрідна система, сві-тоглядний концепт професійної субкультури, в якій реалізуються пе-реконання і відносини, ідеали і прагнення, норми і практичні прин-ципи взаємодії, етичні правила і професійні цінності.

У соціальній роботі розрізняють такі цінності:

цінності-цілі, тобто метарівневі цінності, які фігу-рують у контексті глобалізованих цілей і завдань як певні ідеали, що реалізуються у мультикультурному просторі;

цінності-засоби, тобто фахові вимоги до взаємодії соціального працівника і клієнта, корпоративні прин-ципи і норми взаємодії між соціальними працівниками й соціальними службами. їх ще називають професійни-ми (етичними) цінностями.

Своєю всеосяжністю, універсальністю, зорієнтованістю на нетлінне, високе, благородне метацінності є важливою передумовою повновартісного функціону-вання соціальної роботи.

2. Фундаментальні цінності соціальної роботи

Основою основ усієї роботи щодо соціального захис-ту і підтримки є цінність людського життя, відповідно до якої право на життя -- це невідємне й абсолютне право кожної людини. Активна підтримка життя люди-ни, протидія порушенню її прав, діяльність щодо забез-печення і поліпшення якості життя є найважливішими ціннісними орієнтаціями соціальної роботи.

Усі люди народжуються вільними і мають рівні пра-ва на свободу. Кожна людина наділена свободою волі, правом на вільний вибір, на відповідний своїм уявлен-ням спосіб життя. Відповідно до Загальної декларації прав людини свобода передбачає: свободу від рабства і підневільного стану, свободу від катувань, жорстокого ставлення і покарання, свободу від свавільного втручан-ня в особисте і сімейне життя, посягання на недоторкан-ність житла і таємницю кореспонденції, свободу пересу-вання і вибір місця проживання.

Незрівнянною цінністю є мир. У філософському ро-зумінні він означає не лише відсутність війн чи органі-зованих конфліктів. Забезпечення миру повязане з досягненням гармонії з собою, іншими людьми і навко-лишнім середовищем. Безумовно, в будь-якому сус-пільстві конфлікти неминучі, однак важливо, якими методами їх розвязують. Соціальна робота спрямована на врегулювання їх еволюційним, мирним, ненасиль-ницьким шляхом. Основою такого підходу є посеред-ництво і примирення, послідовність, повага, розуміння і знання. Мирний розвиток є незамінною цивілізованою цінністю всіх людей, які прагнуть до миру і соціальної справедливості.

Значущою цінністю соціальної роботи є принцип рів-ності, який обстоює однакові для всіх права (рівно-правність), потреби, можливості, передбачає повагу до гідності кожної людини. Цей принцип тісно переплете-ний з принципом недискримінацїі, який заперечує будь-які обмеження прав людей за їх расовою, національ-ною, політичною належністю чи статевою ознакою. Пе-релік ознак дискримінації постійно розширюється, що спричинено змінами, які відбуваються у світі, націо-нальними традиціями, релігійними нормами тощо.

Непересічною цінністю у соціальній роботі є спра-ведливість, яка передбачає повагу до гідності людини, безпеку і недоторканність особи, однакове, рівноправне і недискримінаційне ставлення до всіх членів суспільс-тва, крім випадків, які дають підстави для диференці-йованого підходу.

Справедливість, маючи правові, судові, соціальні й економічні аспекти, є гарантією прав і свобод людини. Навіть будучи винним, кожен громадянин має право на справедливий судовий розгляд, гуманне ставлення, виправлення і соціальне перевиховання.

У соціальній політиці і соціальній роботі розрізня-ють такі типи справедливості:

а) горизонтальна справедливість -- однакове ставлення до членів суспільства, які перебувають у рівнозначних умовах;

б) вертикальна справедливість -- ставлення до членів суспільства, яке передбачає регулювання розподілу товарів і послуг між тими, хто перебуває у нерівнозначних умовах;

в) міжгенераційна справедливість -- ставлення до членів суспільства, яке враховує витрати і вигоди альтернативних варіантів політики з огляду на інтереси майбутніх поколінь.

Орієнтиром у соціальній роботі є солідарність (ак-тивне співчуття), яка налаштовує на розуміння страждань і прагнень людини, участь у боротьбі за її права. Обовязок соціальних працівників полягає не ли-ше у наданні допомоги, айв солідаризуванні з ними, їх групами, громадами, з жертвами насилля, вигнання і обмеження свободи особистості в будь-якій країні світу.

Особливе значення має солідарність під час стихій-них лих, а також у ситуаціях, обумовлених злиднями, соціальною несправедливістю і потураннями. Вона спо-нукає до активної допомоги вразливим групам населен-ня і жертвам порушень прав людини.

Практичним аспектом солідарності є соціальна відпо-відальність, яка передбачає допомогу нужденним, за-хист їхніх інтересів, опікування ними. У гуманізованому світі кожне суспільство має використовувати свої ресур-си для поліпшення становища людини, а людина -- під-порядковувати свої здібності розвитку суспільства і прогресу людства.

Належне здійснення соціальної роботи неможливе без визнання такої соціоекономічної цінності, як соціальна справедливість, яка налаштовує на неупередже-не задоволення необхідних потреб людини, вмотивова-ний розподіл матеріальних ресурсів, вільний доступ до послуг системи охорони здоровя, освіти, створення рів-них можливостей, соціальний захист і забезпеченість. Соціальна справедливість є основним засобом захисту людини, неодмінною умовою розвитку людства, со-ціального прогресу. її реалізація супроводжується ут-вердженням рівності соціальних прав кожної особис-тості (рівність можливостей, рівність у користуванні благами), скасуванням необґрунтованих привілеїв, відповідністю величини доходу людини витратам праці і капіталу, захистом соціально-економічних прав і сво-бод громадян, соціальним захистом непрацездатних, малозабезпечених груп населення.

Сутність соціальної справедливості полягає у спів-розмірності між намірами, можливостями і результата-ми дій людей, зіставленні дій і результатів одних з дія-ми та результатами інших, що можливе на основі існу-ючої у конкретному суспільстві ієрархії цінностей.

Ідеалом соціальної справедливості здавна керують-ся прогресивні кола суспільства. І нині вона не втрачає актуальності, бо навіть у найрозвинутіших країнах світу мільйони людей не задоволені своїм життям, по-чуваються ображеними, домагаються реалізації своїх прав.

Соціальна справедливість означає створення для всіх людей реальних можливостей для вияву їхніх інте-лектуальних творчих сил. Єдиної моделі втілення цього ідеалу не існує, а тому неможливе однозначне тлума-чення соціальної роботи як засобу його реалізації.

3. Права людини і громадянське суспільство в соціальній роботі.

Оскільки соціальна робота взаємоповязана з різни-ми соціальними інститутами і галузями суспільної практики, вона функціонує як розгалужена сукупність звязків і відносин у соціальній сфері, що спираються на принципи законності і прав людини. її форми і мето-ди стосовно конкретної особистості чи соціальної групи залежать від макро- і мікросередовища.

Однією з умов ефективної соціальної роботи є грома-дянське суспільство -- суспільство з розвинутими еко-помічними, політичними, духовними та іншими відно-синами і звязками, яке взаємодіє з державою і функ-ціонує на засадах демократії і права. Таке суспільство створює широкі можливості для реалізації права на сво-боду діяльності асоціацій індивідів за інтересами. Утвердження його взаємоповязане з існуванням демок-ратичної правової держави, покликаної задовольняти і захищати інтереси, права громадян. Цій меті підпоряд-кована і соціальна робота.

Громадянське суспільство є ефективним механізмом неформального соціального партнерства, спрямованим на забезпечення певного балансу суперечливих інтере-сів індивідів, різноманітних соціальних груп.

Соціальна робота є саморегулюючою структурою, яка виконує посередницьку роль між індивідом і держа-вою, узгоджує різноманітні інтереси. Наприклад, у за-хідному світі значний обсяг роботи здійснюють жіночі організації, групи самодопомоги, кооперативи, філан-тропічні організації. Завдяки цьому соціальна робота є важливим стимулюючим чинником громадянського суспільства. Реалізується це через підтримку належних матеріальних умов життя (житло, охорона здоровя, соціальне забезпечення) громадян, організацію профе-сійної системи допомоги населенню через мережу дер-жавних і недержавних установ, надання інформації, сприяння діяльності різноманітних добровільних орга-нізацій соціального захисту, навчання людей навичок самодопомоги та ін.

З цього погляду становлення соціальної роботи в Ук-раїні має такі типологічно споріднені проблеми, що й ста-новлення громадянського суспільства. Йдеться про висо-кий рівень соціальної дезінтеграції, що перешкоджає розвитку соціальної активності й ініціативи знизу, солі-дарності і взаємодопомоги, про повільне формування пе-редумов, які надавали б змогу громадянам долати власні проблеми з участю сімї, інших громадян, органів місце-вого самоуправління, громадських організацій, держави.

Нарівні з концепцією професіоналізму засадничим чинником соціальної роботи є ідея прав людини, повага до яких становить невідємну складову громадянського суспільства. У філософському аспекті ця ідея -- істо-ричний феномен, що має на різних етапах розвитку людства специфічні особливості. Наприклад, якщо у XVII--XVIII ст. філософія громадянських прав ґрунтувалася передусім на визнанні рівності всіх людей перед законом, то у XX ст. уявлення про права людини охоп-люють і соціальний аспект.

Права людини -- соціальні можливості особистості в економічній, політичній, культурній та інших сферах, що їх зобовязана гаранту-вати держава.

З огляду на сутнісні особливості, значущість у житті людини розрізняють права першого, другого і третього поколінь:

природні права -- права, які належать людині від народження, а тому є невідчужуваними. До них нале-жать право на свободу думки, совісті і релігії; право кожного громадянина на ведення державних справ; право на рівність перед законом; право на життя, свобо-ду і безпеку особистості;

позитивні права людини -- природні права, що закріплені в конституціях, законодавчо регламентовані і забезпечені системою гарантій і механізмів захисту;

колективні права -- права, які належать кожній людині і кожному народу, але можуть здійснюватися не окремою людиною, а колективом, спільнотою, конкрет-ною категорією громадян. Такими є право на мир, на здорове довкілля, на соціальний і економічний розви-ток та ін.

Цивілізоване суспільство зобовязане забезпечити кожній людині певний мінімум добробуту і стабільнос-ті. Це передбачає створення системи пенсійного забез-печення, здійснення заходів для зниження рівня безро-біття, забезпечення житлом, доступною медичною до-помогою й освітою. .

Отже, соціальна робота, як і соціальна політика, призначена знижувати соціальні ризики, які в сучас-ному світі є підставою для набуття особою права на со-ціальне забезпечення, а також сприяти реалізації прав людини, що набули подальшого розвитку в Європей-ській соціальній хартії, конвенціях і рекомендаціях Міжнародної організації праці. Згідно з цими доку-ментами кожна людина повинна мати змогу заробляти на прожиття вільно обраною працею; всі, хто працює, мають право на справедливу, достатню для підтриман-ня нормального рівня життя (власного і своїх сімей) винагороду; всі, хто працює, та їхні утриманці мають право на соціальне забезпечення; кожна людина, яка не має достатніх засобів для існування, має право на соціальну і медичну допомогу; кожна людина-інвалід має право на професійну підготовку, професійну і соці-альну реадаптацію, незалежно від причин і характеру інвалідності тощо. Діяльність соціальних працівників прямо чи опосередковано покликана забезпечувати умови для реалізації цих прав, запобігати дискриміна-ції в правах.

На соціальну роботу впливають такі важливі складо-ві громадянського суспільства, як загальний рівень правової свідомості -- розуміння, усвідомлення особою своїх прав, обовязків, відповідальності своєї і сторон-ніх осіб за їх порушення; правова культура -- ставлен-ня людей до права і правової системи, їхні переконання, цінності, ідеали, що спонукають їх регулювати свої дії відповідно до чинних законів.

Належне усвідомлення людьми своїх прав, зокрема права на отримання соціального захисту й соціальних послуг, знижує внутрішні та зовнішні барєри у взаємо-дії із соціальними службами. Водночас і соціальні пра-цівники повинні дотримуватися всіх визначених зако-нодавством і етичними нормами принципів і правил ро-боти з клієнтами.

Використана література.

1. Справочное пособие по социальной работе / Под ред. А. М. Па-нова, Е. И. Холостовой. -- М.: Юристъ, 1997.

2. Тетерский С. В. Введение в социальную работу: Учеб. пособие. -- М.: Академический проспект, 2000.

3. Фирсов М. В. Введение в теоретические основы социальной ра-боты (историко-понятийный аспект). -- М.: Ин-т практической психо-логии; Воронеж: МОДЭК, 1997.

4. Что такое социальная работа? -- К.--Амстердам: Ассоциация психиатров Украины, 1995.

5. Шанин Т. Социальная работа как культурный феномен современ-ности // Взаимосвязь социальной работы и социальной политики / Под ред. Ш. Рамон. -- М.: Аспект Пресс, 1997.


 
Показывать только:
Портфель:
Выбранных работ  


Рубрики по алфавиту:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

 

Ключевые слова страницы: Метацінності та ідеали соціальної роботи | реферат

СтудентБанк.ру © 2021 - Банк рефератов, база студенческих работ, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам, а также отчеты по практике и многое другое - бесплатно.