Главная   Заказать работу Податкова система України | курс лекций


Бесплатные Рефераты, дипломные работы, курсовые работы, доклады - скачать бесплатно Бесплатные Рефераты, дипломные работы, курсовые работы, доклады и т.п - скачать бесплатно.
 Поиск: 


Категории работ:
Рефераты
Дипломные работы
Курсовые работы
Контрольные работы
Доклады
Практические работы
Шпаргалки
Аттестационные работы
Отчеты по практике
Научные работы
Авторефераты
Учебные пособия
Статьи
Книги
Тесты
Лекции
Творческие работы
Презентации
Биографии
Монографии
Методички
Курсы лекций
Лабораторные работы
Задачи
Бизнес Планы
Диссертации
Разработки уроков
Конспекты уроков
Магистерские работы
Конспекты произведений
Анализы учебных пособий
Краткие изложения
Материалы конференций
Сочинения
Эссе
Анализы книг
Топики
Тезисы
Истории болезней
 
Податкова система України - курс лекций


Категория: Курсы лекций
Рубрика: Финансы, деньги и налоги
Размер файла: 120 Kb
Количество загрузок:
626
Количество просмотров:
13156
Описание работы: курс лекций на тему Податкова система України
Подробнее о работе: Читать или Скачать
ВНИМАНИЕ: Администрация сайта не рекомендует использовать бесплатные Курсы лекций для сдачи преподавателю, чтобы заказать уникальные Курсы лекций, перейдите по ссылке Заказать Курсы лекций недорого
Смотреть
Скачать
Заказать1

ТЕМА 1 СУТНІСТЬ І ВИДИ ПОДАТКІВ

План самостійної роботи:

1. Закон України “Про державний бюджет України на поточний рік”.

Література:

Закон України "Про державний бюджет України на поточний рік", статті 1, 2, 8, 40, 42, 62, 63, 67, 76, 89, 91-93, 112-113.

Методичні рекомендації:

Під час вивчення Закону України "Про державний бюджет України на поточний рік" слід звернути увагу на загальну суму затверджених доходів і видатків Державного бюджету, а також граничний розмір його дефіциту на поточний рік.

При цьому необхідно з"ясувати, що державний бюджет поділено на дві складові частини: загальний фонд і спеціальний фонд, що має забезпечити прозору та реальну системи оцінки усіх джерел доходів і визначених пріоритетів їх витрачання.

Доходи загального фонду державного бюджету призначені для забезпечення фінансовими ресурсами загальних видатків і не спрямовуються на конкретну мету.

Доходи спеціального фонду державного бюджету включають доходи, призначені на конкретну мету.

До доходів загального фонду державного бюджету у повному обсязі зараховують:

· податок на додану вартість;

· акцизний збір із ввезених на територію України товарів (крім нафтопродуктів та транспортних засобів);

· ввізне мито;

· податок на прибуток підприємства (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності);

· платежі за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;

· платежі за користування надрами загальнодержавного значення;

· збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збір за використання водами для потреб гідроенергетики та водного транспорту;

· тощо, згідно статті 2 Закону України “Про державний бюджет на поточний рік”.

До доходів спеціального фонду державного бюджету належать:

· акцизний збір із вироблених в Україні та ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів;

· ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби;

· надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву;

· надходження до Фонду соціального захисту інвалідів;

· 70% надходжень від збору за проведення гастрольних заходів;

· надходження коштів від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

· тощо згідно ст. 8 цього Закону України.

Таким чином, основним джерелом формування доходів державного бюджету є податкові надходження. А для підтвердження цього висновку слід розрахувати питому вагу окремих видів податків в загальній сумі державного бюджету.

Слід зазначити, що видатки державного бюджету за своєю економічною сутністю є інструментом досягнення вищого критерію справедливості і корисності для кожного члена суспільства. Йдеться на сам перед про те, що видатки бюджету повинні бути спрямовані на вирівнювання доходів окремих верств населення. Досягти вказаної мети можна лише за умов економічного зростання і розвинених демократичних засад.

Кошти Державного бюджету України використовуються на:

· державне управління (законодавчу та виконавчу владу);

· судову владу;

· правоохоронну діяльність та забезпечення безпеки держави;

· міжнародну діяльність;

· національну оборону;

· освіту;

· охорону здоровя;

· соціальний захист та соціальне забезпечення населення;

· культуру і мистецтво;

· тощо, згідно статей 26-38, 40-41.

Слід звернути увагу на затверджені на поточний рік розміри мінімальної місячної заробітної плати, прожиткового мінімуму на одну працездатну особу та ставки обовязкових внесків до державних цільових фондів (пенсійного фонду, фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування на випадок безробіття та до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань).

Запитання для самоперевірки

1. Вкажіть затверджену суму доходів, видатків і дефіциту Державного бюджету України на поточний рік.

2. Охарактеризуйте джерела формування доходів:

· загального фонду Державного бюджету;

· спеціального фонду Державного бюджету.

3. Які податки займають найбільшу питому вагу (частку) в доходах Державного бюджету?

4. Вкажіть шляхи збільшення доходів Державного бюджету.

5. Які видатки здійснюються з Державного бюджету.

6. Сформулюйте поняття: видатки Державного бюджету, бюджетний дефіцит.

7. Вкажіть затверджені на поточний рік розміри:

· мінімальної місячної заробітної плати;

· прожиткового мінімуму для працездатної особи;

· ставок обовязкових внесків до державних цільових фондів.

Індивідуальні завдання:

1. Історичні аспекти виникнення податків

2. Податки: їх сутність та роль у формуванні дохідної частини державного бюджету та місцевих бюджетів

3. Економічна сутність податків та їх призначення

4. Характеристика Державного бюджету України на поточний рік

ТЕМА 2 ПОДАТКОВА СИСТЕМА І ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА

План самостійної роботи:

2. Податкова система України. Основні етапи її становлення.

3. Склад і структура податкової системи України.

4. Податкова політики України в сучасних умовах.

Методичні рекомендації:

Питання 1. Податкова система України. Основні етапи її становлення.

Література:

1. Закон України "Про систему оподаткування " від 18. 02. 97 № 17/97 ВР.

2. Білик М. Д. , Золотко І. А. Подапткова система України: Навч. -Метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. К. : КНЕУ, 2000 с. 19-21;

3. василик О. Д. Податкова система України. Навч. посіб. -К. :ВАТ"Поліграф книга"2004 с. 39-45;

4. Онизько С. М. , Тофан У. М. Податкова система. Підр. -Львів: Магнолія плюс, 2004 с. 20-23.

Перш ніж дати визначення поняттю “податкова система” і розглянути основні етапи її становлення в Україні, слід звернути увагу на те, що існує пряма залежність між обсягом функцій, які виконує держава і обсягом коштів, якого вона потребує. При цьому кошти, які централізує держава, можуть формуватися як за допомогою податкового методу, так і за допомогою інших:

· прямого вилучення доходів у підприємств, що перебувають у державній власності;

· платежів за використання державних угідь та майна, надання послуг;

· грошової емісії;

· запозичення коштів державою у фізичних і юридичних осіб, а також у інших держав відбувається у формі випуску державних позик, розміщення державних цінних паперів.

В умовах ринкової економіки, існування різних форм власності, коли державна власність не має домінуючого значення, основним методом формування доходів держави є податки і збори, які і формують податкову систему.

Податкова система - це сукупність податків, принципів, форм і методів їх установлення, а також контроль та відповідальність за порушення податкового законодавства.

Податкова система - невідємний атрибут держави, відображення її економічного, політичного, соціального та демократичного стану. Усе це повною мірою характеризує формування податкової системи України, яке здійснюється паралельно з побудовою основних засад демократичної держави. У період набуття незалежності в Україні практично була відсутня правова основа організації державотворення, в тому числі справляння податків.

Прийняття у 1991 році Закону України “Про систему оподаткування” можна вважати початком створення податкової системи. Процес її становлення триває і дотепер.

Створення податкової системи відбувалось на підставі вивчення досвіду систем оподаткування в розвинутих державах світу, стану економіки, розвитку ринкових відносин, необхідності вирішення економічних та соціальних завдань і власних національних особливостей.

Згідно з Законом України “Про систему оподаткування” обєктами оподаткування є доходи; прибуток; додана вартість продукції, робіт, послуг; митна вартість продукції, робіт та послуг або її натуральні показники; спеціальне використання природних ресурсів; майно юридичних і фізичних осіб та інші обєкти, визначені законом України про оподаткування. До інших платежів податкового характеру належать збори до державних цільових фондів, таких як Пенсійний фонд, фонд зайнятості, фонди на обовязкове соціальне страхування.

Новим етапом у розвитку податкової системи стало прийняття Конституції України, де зазначено, що система оподаткування, податки і збори встановлюються виключно законами України. Але чинна податкова система в Україні далека від своєї завершеності і досконалості. На сьогодні є підстави стверджувати, що податкова система створила значні податкові навантаження на субєктів господарювання, призвело до невиправданого вилучення обігових коштів підприємств, виникнення додаткової потреби в кредитних ресурсах. Підтвердженням цього є нестабільність у ставках, визначені бази й періодів оподаткування. Дуже негативно впливає на результати господарської діяльності субєктів нарахування на фонд оплати праці до державних цільових фондів. Надмірна кількість податкових пільг зумовило необґрунтований перерозподіл валового внутрішнього продукту, створила неоднакові економічні умови для господарювання. Усе це призвело до виникнення значного неофіційного сектору економіки, ухилень від оподаткування, затримки податкових надходжень.

Нинішній рівень оподаткування в Україні має свої обєктивні межі, зумовлені системою витрат бюджету. Суть питання полягає в тому, що за нинішніх умов бюджет є майже єдиним джерелом фінансування витрат на потреби соціального захисту населення та утримання соціально-культурної сфери. Ці витрати здійснюються нині за мінімальними нормативами щодо рівня соціальних благ і послуг, тому скорочення доходів бюджету може призвести до низки небажаних соціальних наслідків.

Основні напрямки проведення податкової реформи в Україні:

· науково-обгрунтована державна політика доходів, яка повинна бути відображена в податковому кодексі;

· система оподаткування повинна мати інвестиційну і соціальну спрямованість;

· зміни в системі оподаткування мають здійснюватись одночасно з реформуванням системи оплати праці, пенсійного забезпечення, удосконаленням соціальної сфери;

· основу податкової системи мають становити прямі податки;

· непрямі податки повинні використовуватися лише у формі акцизів для обмеження споживання деяких видів товарів, а також для оподаткування предметів розкоші;

· застосування при оподаткуванні диференційованих ставок податків залежно від виду діяльності і розміру одержаного прибутку або доходу;

· ліквідація податкових пільг;

· чітке розмежування податків, що зараховується до місцевих і державного бюджетів;

· посилення ролі місцевих податків і зборів у формуванні доходів місцевих бюджетів;

· подальше використання митних тарифів як механізму вдосконалення оподаткування у зовнішньоекономічній діяльності.

Запитання для самоперевірки

1. Що таке податкова система?

2. Які нормативні акти регулюють становлення податкової системи в Україні?

3. Що є характерним для становлення податкової системи України?

4. В чому полягають недоліки діючої податкової системи України?

5. Вкажіть основні напрямки проведення податкової реформи в Україні?

Питання 2. Склад і структура податкової системи України.

Література:

1. закон України "Про систему оподаткування "від 18. 02. 97;

2. Василик О. Д. Податкова система України. Навч. посіб. -К. :ВАТ "Поліграфкнига"2004 с. 45-47;

3. Онизько С. М. , Тофан У. М. Податкова ситема. Підруч. -Львів: Магнолія плюс, 2004 с. 26-28.

Під час вивчення цього питання слід зазначити, що склад податкової системи передбачено законом України “Про систему оподаткування” прийнятим у редакції від 18. 02. 97. (зі змінами та доповненнями). Податкова система України складається із загальнодержавних та місцевих податків і зборів.

Перелік загальнодержавних податків указано в статті 14 Закону України “Про систему оподаткування”, а перелік місцевих податків - у статті 15 цього закону.

Так, до загальнодержавних податків належать:

1. Податок на додану вартість (ПДВ).

2. Податок на прибуток підприємств.

3. Податок на доходи фізичних осіб.

4. Акцизний збір.

5. Мито.

6. Державне мито.

7. Плата за землю.

8. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

тощо - див. статтю 14 Закону України “Про систему оподаткування”

До місцевих податків відносять:

1. Комунальний податок.

2. Податок з реклами.

До місцевих зборів відносять:

1. Ринковий збір.

2. Збір за припаркування автотранспорту.

3. Курортний збір.

4. Збір за видачу дозволу на розміщення обєктів торгівлі та сфери послуг.

тощо - див. статтю 15 Закону України “Про систему оподаткування”.

Структура податкової системи - це питома вага окремих податків і зборів у загальній сумі податкових надходжень до Державного бюджету. Тому, використовуючи Закон України "Про державний бюджет України на поточний рік", слід визначити питому вагу податкових надходжень, а також окремих податків (ПДВ, акцизний збір, податок на прибуток підприємств) у загальній сумі доходів Державного бюджету та дати обґрунтування розрахованих показників.

Запитання для самоперевірки

1. Які податки відносять до загальнодержавних?

2. Які податки відносять до місцевих?

3. Які збори відносять до місцевих?

4. В чому полягає різниця між загальнодержавними і місцевими податками?

5. Що таке структура податкової системи?

6. Як визначити питому вагу податкових надходжень у загальній сумі доходів Державного бюджету?

Питання 3. Податкова політика України в сучасних умовах.

Література:

1. Василик О. Д. Податкова система України. Навч. посіб. -К. :ВАТ "Поліграфкнига"2004 с. 36-38;

2. Онизько С. М. , Тофан У. М. Податкова ситема. Підруч. -Львів: Магнолія плюс, 2004 с. 23-25.

Під час вивчення цього питання слід зясувати, що податкова політика - це діяльність держави у сфері встановлення, регулювання та стягнення податків. До основних завдань податкової політики належать:

· забезпечення фінансовими ресурсами потреб держави для виконання покладених на неї функції;

· сприяння створенню умов для активізації економічного зростання і підвищення суспільного добробуту.

Досягнення зазначених цілей досить складне завдання. Воно потребує запровадження оптимальної структури податкової системи, чіткого визначення обєктів оподаткування, строків сплати податків, контроль за повним і своєчасним внесенням платежів, надання в необхідних випадках пільг з податків. Все це в кінцевому підсумку складає податковий механізм, за допомогою якого здійснюється податкова політика в сучасних умовах.

Слід зазначити, що держава, проводячи податкову політику, враховує 5 основних критеріїв, які забезпечують оптимальний вплив податкової політики на інтереси платників податків і держави:

· фіскальної достатності;

· економічної ефективності;

· соціальної справедливості;

· стабільності;

· гнучкості.

Слід відмітити, що фіскальна достатність заключається в тому, що проводячи податкову політику, необхідно забезпечити таку величину податкових надходжень, яка є бажаною для інтересів держави, що виходять з програм її соціально-економічного розвитку.

Економічна ефективність полягає в тому, що за допомогою податків здійснюється формування конкурентного середовища, активізація інноваційної та інвестиційної діяльності, розвиток експортно-імпортної діяльності та інших факторів, що сприяють розвитку економіки держави. Це досягається за рахунок перегляду та диференціації ставок податків, надання податкових пільг, податкового кредиту, тощо.

Соціальна справедливість означає єдиний підхід до всіх платників при нарахуванні податків при умові застосування податкових пільг.

Стабільність означає забезпечення незмінності податків і зборів, їх ставок, податкових пільг протягом бюджетного року. Але треба враховувати, що стабільність має певні обмеження в просторі і в часі. Це повязано з тим, що економічний і соціальний розвиток постійно потребує удосконалення податкового механізму. Це досягається або шляхом податкових реформ, або за допомогою постійного удосконалення тих чи інших елементів системи оподаткування. У цьому знаходить вираження гнучкість податкової системи.

Вивчаючи це питання потрібно звернути увагу на шляхи реалізації податкової політики, до яких відносять:

· скорочення або збільшення податків. Так, з метою розвитку малого підприємництва застосовується єдиний податок;

· зміна податкових ставок. Так ставка податку на прибуток підприємства складає 25% замість 30% з метою збільшення чистого прибутку підприємства;

· надання пільг або звільнення від оподаткування окремих галузей виробництва, територій, груп населення. Так, ПДВ не включається до вартості навчання, пенсіонери не сплачують податок за землю, ветерани праці не сплачують транспортний податок, тощо.

Таким чином, податкова політика в сучасних умовах повинна виступати провідним стимулюючим фактором у стабілізації вітчизняного виробництва та забезпечувати повне і своєчасне виконання усіх рівнів бюджетів та державних цільових фондів, а це призводить до зростання економічного і соціального розвитку держави, підвищенню добробуту населення.

Запитання для самоперевірки

1. У чому полягає суть податкової політики?

2. Вкажіть основні завдання податкової політики.

3. Чому податкова політика повинна бути стабільною протягом бюджетного року?

4. Як податкова політика може сприяти:

· зростанню або спаду виробничої діяльності підприємств;

· формуванню збалансованої соціальної політики?

Індивідуальні завдання

1. Характеристика системи оподаткування в Україні.

2. Порівняльна характеристика податкової системи України з податковою системою інших держав.

3. Характеристика податкової системи держави (на прикладі іноземної держави).

4. Податкова система та інвестиційна привабливість економіки України.

5. Сутність та соціально-економічне значення податкової реформи України

6. Податкова політика як елемент державного регулювання економіки

7. Напрямки реформування податкової політики України

ТЕМА 3 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

План самостійної роботи:

5. Повноваження органів державної податкової служби.

6. Фінансові й адміністративні санкції, які накладаються органами податкової служби.

7. Обовязки та відповідальність посадових осіб податкових органів.

8. Закон України “Про податкову службу України”.

Методичні рекомендації:

Питання 1. Повноваження органів державної податкової служби.

Література:

1. Закон України "Про державну податкову службу в Україні"від 04. 12. 90зі змінами та доповненями;

2. Крисоватий А. І. , Десятник О. М. Податкова система. Навч. посіб. -Тернопіль:Карт-бланш, 2004, с. 67-86.

З метою обліку нарахованих і сплачених платежів до бюджету органами державної податкової служби ведуться особові рахунки платників за кожним видом платежів, які повинні сплачуватися платниками.

Особові рахунки платників відкриваються органом державної податкової служби щорічно за платниками, які:

· перебувають на податковому обліку - з початку року;

· взяті на податковий облік - з моменту взяття їх на облік;

· своєчасно не стали на податковий облік - з моменту нарахування або сплати платежу (залежно від того, яка з цих подій настала раніше).

Особові рахунки у підрозділах обліку та звітності ведуться на картках особових рахунків. На титульному боці картки розміщується інформація про платника та загальні умови справляння платежу. Зворотний бік інформації є своєрідним «дзеркалом законопослушності» платника і містить дані про нараховані та сплачені платежі, недоїмки та переплати, штрафні санкції. Записи в особових рахунках здійснюють в гривнях та копійках.

Форма особового рахунка визначається центральним податковим органом виходячи із специфіки справляння платежу. При цьому враховується наявність або відсутність авансових внесків, періодичність перерахунків за фактичними показниками, подання чи неподання платниками декларацій тощо.

Картки особових рахунків платників податків інтегровані у єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб, що створює умови для групування облікових даних та здійснення автоматизованого сортування за рядом ознак (для прикладу, формування списків платників за обсягами нарахованих та сплачених сум, допущеної недоїмки, отриманого бюджетного відшкодування податку на додану вартість за адміністративно-територіальним поділом, в розрізі організаційно правових форм підприємницької діяльності, календарних періодів тощо).

Запитання для самоперевірки

1. Як здійснюється централізований облік платників податків?

2. Який порядок взяття на податковий облік юридичних осіб?

Питання 2. Фінансові і адміністративні санкції, які накладаються органами податкової служби.

Література:

1. Закони України:

"Про державну податкову службу в Україні"від 04. 12. 90зі змінами та доповненями;

"Про порядок погашення зобов"язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21. 12. 2000,статті 16-17.

Згідно Закону України “Про порядок погашення забовязань платниками податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 20. 02. 2003. №2181(далі ЗУ №2181) за порушення податкового законодавства підприємства за рахунок чистого прибутку сплачує такі економічні (фінансові) санкції:

1. Штрафи.

2. Пеню.

Штрафи:

1. За несвоєчасне подання податкової декларації стягується штраф у розмірі 170 грн. - за кожне неподання або затримку (згідно ст. 17. 1. ЗУ №2181).

2. За заниження суми податку стягується штраф у розмірі 10% від суми недоплати за кожний з податкових періодів, установлених для такого податку починаючи з податкового періоду на який припадає така недоплата і закінчуючи податковим періодом на який припадає сплата податку, але не більше 50% такої суми і не менше 170 грн.

Примітка: за заниження податку у великих розмірах стягується штраф у розмірі 50% від суми недоплати, але не менше 1700 грн. Під великими розмірами коштів розуміють суму податку, яка у 5000 разів перевищує мінімальну заробітну плату.

3. При допущені арифметичних та методологічних помилок в декларації, що привели до заниження суми податку стягується штраф у розмірі 5% від суми донарахованого додаткового забовязання, але не менше 17 грн.

Примітка: платник податків, який самостійно виявляє допущенні помилки повинен подати в податкову інспекцію уточнюючий розрахунок податку, тобто нову Декларацію і сплатити штраф в розмірі 5% від допущеної суми помилки. В даному випадку, при перевірці податковим інспектором, до підприємства не застосовуються штрафні санкції та не накладається адміністративна відповідальність на керівника і головного бухгалтера.

4. За несвоєчасну сплату податків у встановлені терміни нараховується штраф:

· при затримці до 30 календарних днів - у розмірі 10% від суми податку;

· при затримці від 31 до 90 календарних днів - у розмірі 20% від суми податку;

· при затримці понад 90 календарних днів - у розмірі 50% від суми податку.

5. За неповідомлення про відкриття або закриття рахунків в банку стягується штраф у розмірі 340 грн.

Примітка: термін повідомлення податковому органу, в якому платник перебуває на обліку - 3 робочі дні з дня відкриття або закриття поточного рахунку.

Пеня.

Нараховується за прострочку платежу за період починаючи з 1-го робочого дня, наступного за останнім днем граничного терміну сплати податкового забовязання, визначеного в законах про оподаткування та в Законі України №2181.

Нарахування пені закінчується в день сплати платником податку податкового боргу.

Розмір пені встановлюється виходячи із:

· суми податкового боргу, яка включає суму несплаченого податку та суму штрафних санкцій;

· розміру пені за 1 день прострочки платежу виходячи з 120% від річної облікової ставки НБУ, діючої на день виникнення податкового боргу або на день його погашення. При цьому враховується більша ставка.

· кількість днів прострочки платежу.

За порушення чинного законодавства з оподаткування накладається адміністративний штраф на керівника, головного бухгалтера і посадових осіб підприємства.

Розмір адміністративного штрафу залежить від виду порушення. Так, за відмову в поданні інформації посадовим особам органів державної податкової служби та не усунення виявлених порушень стягується адміністративний штраф в розмірі від 10 до 20 н. м. д. г.

За приховування в обліку доходів, продуктивних затрат і збитків адміністративний штраф стягується в розмірі від 8 до 15 н. м. д. г. , тощо.

Адміністративний штраф сплачується або із власних коштів посадових осіб або утримується з їх заробітної плати. Сплата адміністративних штрафів за рахунок підприємства забороняється.

Питання 3. Обовязки та відповідальність посадових осіб податкових органів.

Література:

1. Закон України "Про державну податкову службу в Україні"від 04. 12. 90зі змінами та доповненями;

2. Крисоватий А. І. , Десятник О. М. Податкова система. Навч. посіб. -Тернопіль:Карт-бланш, 2004, с. 67-86.

3. Онизько С. М. , Тофан У. М. Податкова система. Підруч. -Львів: Магнолія плюс 2004 с. 40-44.

При вивченні цього питання слід звернути увагу, що до основних обовязків посадових осіб органів державної податкової служби належать:

· здійснення контролю за дотримання податкового законодавства;

· внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;

· формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обовязкових платежів та Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб;

· розяснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків;

· запобігання злочинам, їх розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення.

При цьому слід зясувати, що посадові особи органів ДСП наділені наступними правами:

· проводити перевірки щодо дотримання податкового законодавства субєктами господарювання;

· отримувати безоплатно від підприємств, установ організацій, від громадян - субєктів підприємницької діяльності довідки, копії документів та іншу інформацію, повязану з обчисленням та сплатою податків, інших платежів, формуванням інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків;

· обстежувати будь-які приміщення підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та житло громадян, якщо вони використовуються як юридична адреса субєкта підприємницької діяльності, а також для отримання доходів;

· вимагати від посадових осіб субєкта господарювання усунення виявлених порушень податкового законодавства і законодавства про підприємницьку діяльність, контролювати їх виконання, а також припинення дій, які перешкоджають здійсненню повноважень посадовими особами органів державної податкової служби;

· вилучати (із залишенням копій) документи, що свідчать про приховування (заниження) обєктів оподаткування, несплату податків, інших платежів, та вилучати у громадян - субєктів підприємницької діяльності, які порушують порядок заняття підприємницькою діяльністю, реєстраційні посвідчення або спеціальні дозволи (ліцензії, патенти) з наступною передачею матеріалів про порушення органам, що видали ці документи;

· застосовувати до підприємств, установ, організацій і громадян фінансові санкції;

· стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми недоїмки, пені та штрафних санкцій;

· надавати відстрочення та розстрочення податкових зобовязань, вирішувати питання щодо податкового компромісу, а також приймати рішення про списання безнадійного боргу;

· при проведенні адміністративного арешту опечатувати каси, касові приміщення, склади, архіви.

Слід звернути увагу, що за невиконання або неналежне виконання службовими особами державних податкових служб своїх обовязків вони притягаються до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної та матеріальної відповідальності згідно з чинним законодавством.

Слід зазначити, що збитки, завданні неправомірними діями службових осіб державних податкових служб, підлягають відшкодування за рахунок коштів державного бюджету за наступним стягненням з винних осіб.

Запитання для самоперевірки

1. Назвіть основні обовязки посадових осіб органів державної податкової служби.

2. Якими правами наділені посадові особи органів державної податкової служби?

3. Яка відповідальність накладається на працівників державних податкових служб?

Питання 4. Закон України Про державну податкову службу України.

Література:

1. Закон України "Про державну податкову службу в Україні"від 04. 12. 90зі змінами та доповненями;

2. Онизько С. М. , Тофан У. М. Податкова система. Підруч. -Львів: Магнолія плюс 2004 с. 33-47.

На сьогодні, основним законодавчим документом з питань діяльності податкової служби в Україні є Закон України Про державну податкову службу в Україні в редакції від 24 грудня 1993 року зі змінами та доповненнями.

При цьому слід з"ясувати, що до складу органів державної податкової служби відносять відповідні спеціальні підрозділи боротьби з податковими правопорушеннями - податкову міліцію, а також три самостійні департаменти:

· Департамент з запитань адміністрування акцизного збору та контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів;

· Департамент боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом;

· Департамент розвитку та модернізації податкової служби.

Найвища ланка Державної податкової служби (ДПС) -- Головна Державна податкова адміністрація (ДПА), її функції:

1. розробка інструктивного та методологічного забезпечення податкової роботи в Україні;

2. затвердження форм податкової звітності;

3. інформаційно-консультативна робота серед низових ланок ДПА та платників податків;

4. організаційна робота щодо автоматизації діяльності ДПА;

5. кадрова політика.

Середня ланка податкової служби включає: Державну податкову адміністрацію (ДПА) в областях, Автономної Республіки Крим, в місті Севастополі, Києві, у містах з районним поділом. Основне призначення середньої ланки -- консультативна робота і забезпечення звязку між низовими ДПІ і Головною ДПА України. Очолюють її в областях голови, які призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням голови ДПС України.

Низова ланка включає: Державні податкові інспекції (ДПІ) у районах, у містах без районного поділу, в районах міст.

Державні податкові інспекції очолюють начальники, які призначаються Головою Державної податкової адміністрації України за поданням відповідних підрозділів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

До основних функцій низової ланки відносяться:

1. здійснення контролю за додержанням платниками податків законодавства щодо оподаткування;

2. ведення повного і своєчасного обліку платників податків і податкових надходжень;

3. перевірка законності у сфері валютних операцій;

4. забезпечення застосування і своєчасності стягнення сум фінансових санкцій та адміністративних стягнень.

При вивченні статті 11 Закону України “Про державну податкову службу України” слід звернути увагу на права працівників Державної податкової служби:

1. контрольні - проведення податкових перевірок, одержання від платників податків, необхідних документів, та їх аналіз;

2. організаційні:

· припинення діяльності, ліквідація або реорганізація підприємств - порушників податкового законодавства;

· вилучення документів у вигляді доказів про виявлені порушення у платників податків;

· подання справ про порушників податкового законодавства до господарських судів;

3. облікові - одержання інформації від платників податків і занесення її до державного реєстру;

4. інформаційні - використання засобів масової інформації для показу порушників податкового законодавства.

Службовою особою державної податкової служби може бути особа, яка має освіту за фахом та відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим Міністерством фінансів України. На роботу до державних податкових служб не можуть бути прийняті особи, яких було засуджено за вчинення корисливих злочинів.

Службові особи державної податкової служби не мають права займатися підприємницькою діяльністю, а також працювати за сумісництвом на підприємствах, в установах і організаціях (крім наукової та викладацької діяльності).

При вивченні цього закону слід звернути увагу на статтю 15 , де вказані звання службових осіб податкової служби.

Положення про спеціальні звання та порядок їх присвоєння, розмір надбавок за звання затверджується Кабінетом Міністрів України.

Службові особи підлягають атестації. Порядок проведення атестації визначається Головною державною податковою адміністрацією України.

Запитання для самоперевірки

1. Який основний нормативний документ регламентує діяльність органів державноїподаткової служби?

2. Охарактеризуйте структуру державної податкової служби України.

3. Яке головне призначення державної податкової адміністрації України?

4. У чому полягає різниця між органами державної податкової служби вищого, середнього та низового (базового) рівнів?

5. Які права мають працівники податкової служби?

6. Хто може бути службовою особою державної податкової служби?

7. Якими видами діяльності не мають права займатися службові особи державної податкової служби?

Індивідуальні завдання

1. Контроль за сплатою податків.

2. Податкова міліція: її функції, права та обовязки.

4. Актуальні проблеми та основні завдання реформування державної податкової служби України

ТЕМА 4 ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

План самостійної роботи:

5. Закон України “Про податок на доходи фізичних осіб”.

6. Обовязки та відповідальність громадян щодо сплати податку на доходи фізичних осіб.

Методичні рекомендації:

Питання 1. Закон України Про податок на доходи фізичних осіб.

Література:

1. Закон України “Про податок на доходи фізичних осіб”від 22. 05. 03.

2. Василик О. Д. Податкова система України. Навч. посіб. -К. :ВАТ"Поліграфкнига"2004 с. 141-149;

3. Онизько С. М. , Тофан У. М. Податкова система. Підруч. -Львів: Магнолія плюс 2004 с. 60-62, 73-79.

Закон України “Про податок на доходи фізичних осіб” від 22. 05. 2003 № 889-IV (зі змінами та доповненнями) набрав чинності з 1 січня 2004 року. Цей закон передбачає (стаття 2), що в Україні платниками податку з доходів фізичних осіб є фізичні особи - резиденти, які отримують доходи як на території України, так і за кордоном, та фізичні особи - нерезиденти, які отримують доходи на території України.

При вивченні статті 3 цього закону слід звернути увагу на те, що є обєктом оподаткування для резидента та нерезидента.

Слід зазначити, якщо доходи отримані не у грошовій формі, обєкт оподаткування визначається шляхом множення звичайної ціни на розрахований коефіцієнт, який розраховується за формулою:

де Сп - ставка податку для даних доходів на момент її отримання. Вартість такого нарахування визначається виходячи із звичайної ціни, яка збільшується на суму ПДВ, якщо особа, яка здійснює таке нарахування, є платником ПДВ.

В аналогічному порядку визначається обєкт оподаткування для сум надмірно витрачених коштів, отриманих на відрядження чи під звіт і не повернутих у встановлений строк.

Особливу увагу необхідно звернути на той факт, що при нарахуванні доходів у вигляді заробітної плати обєкт оподаткування визначається за формулою: загальна сума нарахованої заробітної плати мінус утримані внески до державних цільових фондів мінус податкова соціальна пільга (якщо працівник має право на застосування податкової соціальної пільги).

Із нарахованої заробітної плати працівників утримують такі обвязкові внески до державних цільових фондів згідно чинному законодавству:

· до Пенсійного фонду - 0,5% і 2%;

· до фонду соціального страхування у звязку з тимчасовою втратою працездатності в розмірі 0,5% або 1%;

· до фонду соціального страхування на випадок безробіття - 0,5%.

Податкова соціальна пільга - це сума, на яку зменшується нарахована заробітна плата за місяць (що підлягає оподаткуванню зі ставкою 15%).

Перелік податкових соціальних пільг указується в статті 6 цього закону (ЗУ №889). Ці пільги необхідно зясувати. При цьому треба звернути увагу, що право на податкову соціальну пільгу має працівник тільки за одним місцем роботи (тільки у одного роботодавця), якщо сума нарахованої заробітної плати за місяць не перевищує суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, установленої на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 грн. і якщо працівник подав заяву про застосування соціальної податкової пільги на бланку спеціального зразку.

При вивченні статті 5 “Податковий кредит” закону№889 слід засвоїти, які види витрат платника податків з доходів фізичних осіб відносяться до податкового кредиту. Крім того звернути увагу на особливості застосування податкового кредиту:

· нараховується виключно резидентам - платникам цього податку;

· загальна сума нарахованого податкового кредиту не може перевищувати суми загального оподаткованого доходу платника податку, одержаного протягом звітного року як заробітна плата;

· невикористаний податковий кредит за наслідками звітного податкового року, не має права переноситись на наступні податкові роки.

Слід звернути увагу на ставки податку з доходів фізичних осіб, які указані в статті 7 Закону №889.

При вивченні статей 9-15 Закону №889 слід звернути увагу на особливості нарахування і сплати податку з окремих видів доходів:

· від надання нерухомості в оренду;

· оподаткування процентів;

· оподаткування дивідендів;

· оподаткування виграшів та призів;

· оподаткування благодійної допомоги;

· оподаткування сум надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлений строк;

· оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - субєктом підприємницької діяльності;

· від продажу обєктів нерухомого і нерухомого майна;

· оподаткування спадщини та дарування;

Запитання для самоперевірки

1. Хто є платниками податку з доходів фізичних осіб?

2. Що є обєктом оподаткування?

3. Як визначити суму заробітної плати, що підлягає оподаткуванню?

4. Охарактеризувати види податкових соціальних пільг.

5. У чому полягає суть податкового кредиту?

6. Вкажіть розмір основної (базової) ставки податку з доходів фізичних осіб.

7. Які особливості оподаткування доходу, отриманого від дивідендів?

8. У чому полягають особливості оподаткування благодійної допомоги?

9. Які особливості оподаткування спадщини та дарування?

10. У чому полягають особливості оподаткування доходів від продажу нерухомого майна?

11. Який порядок сплати податку до бюджету?

Завдання 1. 2 Визначити суму податку з доходів фізичних осіб на підставі даних таблиці. (грн. )

Показник

Завдання 1

Завдання 2

1

Бухгалтеру підприємства за серпень поточного року нараховано:

· Основна заробітна плата

· Премія

· Винагорода за вислугу років

Примітка: дітей до 18 років немає. Заява на соціальну пільгу оформлена

850,00

100,00

85,00

970,00

120,00

145,00

Методичні рекомендації:

При визначенні суми утриманого податку із заробітної плати працівника враховуються:

1. сума оподаткованого доходу (нарахована основна і додаткова заробітна плата, що підлягає оподаткуванню);

2. ставка податку в розмірі 15% від суми оподатковуваного доходу.

Сума оподатковуваного доходу визначається за формулою:

Загальна сума нарахованої основної і додаткової заробітної плати мінус утримані внески до цільових позабюджетних фондів мінус соціальна податкова пільга.

Примітка: Соціальну податкову пільгу застосовуйте в розмірі, установленому чинним законодавством на поточний рік.

Питання 2. Обовязки та відповідальність громадян щодо сплати податку на доходи фізичних осіб.

Література:

1. Закон України “Про податок на доходи фізичних осіб”від 22. 05. 03.

2. Василик О. Д. Податкова система України. Навч. посіб. -К. :ВАТ"Поліграфкнига"2004 с. 197-201;

3. Онизько С. М. , Тофан У. М. Податкова система. Підруч. -Львів: Магнолія плюс 2004 с. 101-102.

При вивченні цього питання слід зясувати, що відповідно до Закону України №889 роботодавці отримують статус податкового агента і зобовязані утримувати податок з доходів найманих осіб та сплачувати (перераховувати) його до бюджету в день отримання грошових коштів в установі банку на виплату заробітної плати за графіком шляхом оформлення платіжного доручення. У разі, якщо нарахований дохід не виплачується найманому працівнику своєчасно, то утриманий податок необхідно сплатити до бюджету не пізніше 20 числа наступного місяця за звітним місяцем.

У разі, коли податковий агент не здійснює нарахування, утримання або сплату (перерахування) цього податку, відповідальність за погашення суми податкового зобовязання, що виникає внаслідок таких дій, покладається на податкового агента. При цьому платник податку - отримувач таких доходів звільняється від обовязків погашення такої суми податкових зобовязань.

За неповне або несвоєчасне повернення суми надміру сплаченого податку, у тому числі внаслідок застосування права на податковий кредит, на користь платника податку сплачуються такі штрафи:

· якщо платник податку не отримує таку суму у строк, визначений Законом України №889, при затримці до 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку її виплати, - у розмірі 10% від такої суми;

· якщо платник податку не отримує таку суму у строк, визначений цим Законом, при затримці від 31 до 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку її виплати, - у розмірі 50 відсотків від такої суми;

· якщо платник податку не отримує таку суму у строк, визначений цим Законом, при затримці б ...........Страницы: [1] | 2 | 3 | 4 | 
Показывать только:
Портфель:
Выбранных работ  Рубрики по алфавиту:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

 

Ключевые слова страницы: Податкова система України | курс лекций

СтудентБанк.ру © 2018 - Банк рефератов, база студенческих работ, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам, а также отчеты по практике и многое другое - бесплатно.