Главная   Заказать работу Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ" | курсовая работа


Бесплатные Рефераты, дипломные работы, курсовые работы, доклады - скачать бесплатно Бесплатные Рефераты, дипломные работы, курсовые работы, доклады и т.п - скачать бесплатно.
 Поиск: 


Категории работ:
Рефераты
Дипломные работы
Курсовые работы
Контрольные работы
Доклады
Практические работы
Шпаргалки
Аттестационные работы
Отчеты по практике
Научные работы
Авторефераты
Учебные пособия
Статьи
Книги
Тесты
Лекции
Творческие работы
Презентации
Биографии
Монографии
Методички
Курсы лекций
Лабораторные работы
Задачи
Бизнес Планы
Диссертации
Разработки уроков
Конспекты уроков
Магистерские работы
Конспекты произведений
Анализы учебных пособий
Краткие изложения
Материалы конференций
Сочинения
Эссе
Анализы книг
Топики
Тезисы
Истории болезней
 
Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ" - курсовая работа


Категория: Курсовые работы
Рубрика: Бухгалтерский учет и аудит
Размер файла: 231 Kb
Количество загрузок:
109
Количество просмотров:
5092
Описание работы: курсовая работа на тему Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"
Подробнее о работе: Читать или Скачать
ВНИМАНИЕ: Администрация сайта не рекомендует использовать бесплатные Курсовые работы для сдачи преподавателю, чтобы заказать уникальные Курсовые работы, перейдите по ссылке Заказать Курсовые работы недорого
Смотреть
Скачать
Заказать


креди-торської заборгованості, а одержання позики банку призводить до зобовязання повернути її.

2. Повязані з необхідністю майбутніх платежів з метою збереження госпо-дарських звязків підприємства або зі здійсненням нормальної підприємницької діяльності.

3. Мають визначений строк виконання, хоча точна дата може бути невідо-мою.

4. Прийняті відносно субєктів (юридичних чи фізичних осіб або їх групи), які можуть бути ідентифіковані, якщо не в момент прийняття зобовязання, то в момент його виконання.

Обліковуються не всі господарські зобовязання, а лише ті, що випливають з виконання укладених підприємством договорів чи здійснення дій, з якими фінансове право повязує виникнення зобовязань із внесення платежів до бюджету та відповідних позабюджетних органів.

У звязку зі зміною законодавчої бази повязаної з обліковою політикою, зявилась велика кількість літератури, що трактує терміни дуже по різному, а інколи і неоднозначно.

Згідно П(с)БО 11 Зобовязання визнається і відображається у бухгалтерському обліку за умови, що його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення.

Якщо на дату балансу раніше визнане зобовязання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.

У бухгалтерському обліку визнання зобовязань при придбанні підприємством матеріальних та нематеріальних цінностей, послуг здійснюється із дотриманням принципу відповідності. Для цього використовується метод нарахування, дотримання якого, з точки зору визнання зобовязань по відношенню до своїх кредиторів, вимагає від підприємства правильного визначення моменту переходу права власності на відповідні цінності або моменту отримання послуг. Саме у момент переходу права власності, який визначається, наприклад, умовами контракту, за відсутності одночасного розрахунку у грошовій формі з постачальниками та підрядниками виникають зобовязання за отримані активи.

У разі невиконання боржником своїх обовязків до нього можуть бути застосовані певні санкції шляхом подання кредитором позову до суду.

Для правильної організації бухгалтерського обліку зобовязань важливим є визначення моменту виникнення зобовязання, оскільки юридичні та економічні аспекти цього питання не збігаються.

Так, у момент підписання угоди на поставку товарів виникає юридичне зобовязання, суть якого полягає в тому, що воно підлягає виконанню у майбутньому. У бухгалтерському обліку таке зобовязання не знаходить відображення, оскільки воно не є борговим.

У бухгалтерському обліку зобовязання реєструється лише тоді, коли у звязку з ним виникає заборгованість. Як правило, заборгованість виникає після одержання прав використання товарів і послуг. Разом з тим, невиконання укладеної угоди може призвести до штрафних санкцій, заборгованість за якими також має відображатись у бухгалтерському обліку.

Оцінка зобовязань відіграє значну роль при формуванні облікової політики підприємства. Застосування принципу обачності, що передбачає використання в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігти заниженню сум визнаних зобовязань, є важливим при оцінці зобовязань.

Завдяки дії принципу безперервності оцінка зобовязань підприємства здійснюється, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме й надалі.

3.2.1. Облік забезпечень

Забезпечення виступають спеціальним джерелом покриття майбутніх витрат. Вони створюються для відшкодування наступних витрат на:

-- виплату відпусток працівникам;

-- додаткове пенсійне забезпечення;

-- виконання гарантійних зобовязань;

-- реструктуризацію;

-- виконання зобовязань щодо обтяжливих контрактів тощо.

Забезпечення створюються в разі виникнення зобовязання, погашення якого ймовірно призведе до зменшення ресурсів.

Величина зобовязання визначається розрахунковим методом за визначеною розрахунковою ставкою для відшкодування відповідних зобовязань.

Синтетичний облік забезпечення майбутніх витрат і платежів на ВАТ Рівненський ЦУМ ведеться на пасивному рахунку 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів», який має субрахунки:

471 «Забезпечення виплат відпусток»

472 «Додаткове пенсійне забезпечення»

473 «Забезпечення гарантійних зобовязань»

474 «Забезпечення інших витрат і платежів».

Найбільш розповсюдженим на практиці є резерв на оплату відпусток працюючим. Він забезпечує наявність джерела виплат відпускних сум та рівномірне включення їх до собівартості продукції, що особливо необхідно в сезонних галузях та на підприємствах з тривалим циклом виробництва.

Резерв на оплату відпусток працюючим створюється у процентах до нарахованої зарплати і залежить від тривалості відпуск-ного періоду. Суми нарахованого резерву відображаються на рахунках:

Д-т 23 «Виробництво»

Д-т 91 «Загальновиробничі витрати»

Д-т 92 «Адміністративні витрати»

Д-т 93 «Витрати на збут»

та інші рахунки, на які була віднесена нарахована зарплата

К-т 471 «Забезпечення виплат відпусток».

У даному разі заробітна плата, нарахована за час відпусток, списується за рахунок резерву і відображається на рахунках:

Д-т 471 Забезпечення виплат відпусток»

К-т «Розрахунки за заробітною платою».

На дебет рахунка 471 «Забезпечення виплат відпусток» відносяться і всі відрахування до соціальних фондів.

Кредитове сальдо за рахунком 471 «Забезпечення виплат відпусток» означає суму створеного забезпечення, що не використано для нарахування відпускних сум до кінця року.

По закінченні року здійснюється уточнення невикористаного забезпечення. При цьому розраховується фактична заборгованість підприємства перед працюючими за невикористану відпуст-ку і сальдо за рахунком 471 «Забезпечення виплат відпусток» корегується до рівня фактичної заборгованості шляхом донарахування або сторнування. Таким чином, сальдо зазначеному рахунку відображається в балансі сумою фактичної заборгованості за невикористану відпустку станом на початок року.

На рахунку 472 «Додаткове пенсійне забезпечення» обліковуються суми забезпечення на оплату додаткових виплат коштів для реалізації програми соціального забезпечення.

Резерв на гарантійне забезпечення, що обліковується на рахун-ку «Забезпечення гарантійних зобовязань», створюється на виробничих підприємствах, які реалізують продукцію з гарантією.

Величина забезпечення визначається розрахунковим методом і відображається на рахунках:

Д-т 93 «Витрати на збут»

К-т 473 «Забезпечення гарантійних зобовязань».

На дебет рахунка 473 «Забезпечення гарантійних зобовязань» відносяться фактичні затрати на ремонт готової продукції, реалізованої з гарантією.

Можуть створюватися резерви для забезпечення затрат з реструктуризації, виконанні зобовязань щодо обтяжливих контрактів та деяких інших витрат. Ці резерви обліковуються на рахун-ку 474 «Забезпечення інших витрат і платежів».

Створені забезпечення шляхом включення їх до затрат, використовуються лише для відшкодування тих затрат, для покриття яких воно було створено.

Аналітичний облік забезпечення майбутніх витрат і платежів організується за їх видами, направленнями формування і використання.

3.2.2Облік довгострокових зобовязань

Довгострокові зобовязанпя - зобовязання інші, ніж поточні.

Відстрочені податкові зобовязання -- тимчасова різниця у сумі податку, яка виникає внаслідок невідповідності суми прибутку за даними бухгалтерського обліку і прибутку, що підлягає оподаткуванню.

Класифікація:

довгострокові кредити банків; інші довгострокові фінансові зобовязання; відстрочені податкові зобовязання; інші довгострокові зобовязання.

Документування господарських операцій

При виникненні заборгованості:

· виписки банку, платіжні доручення, накладні, розрахунки та довідки бухгалтерії, векселі тощо.

При погашенні заборгованості

· платіжне доручення, акредитив, інкасо, ВКО та інші платіжні документи

Синтетичний облік

Рахунок 50 "Довгострокові позики" з відповідними субрахунками

Рахунок 51 "Довгострокові векселі видані" з відповідними субрахунками

Рахунок 52 "Довгострокові зобовязання за облігаціями" з відповідними субрахунками

Рахунок 53 "Довгострокові зобовязання з оренди"

Рахунок 54 "Відстрочені податкові зобовязання"

Рахунок 55 "Інші довгострокові зобовязання"

Відповідно: за позикодавцями в розрізі кожної позики окремо та строками погашення позик; за кожним виданим векселем; за видами та термінами погашення облігацій; за кожним орендодавцем та обєктом орендованих необоротних активів; за видами активів або зобовязань, між оцінками яких для відображення в балансі та цілей оподаткування виникла різниці; за кожним кредитором та видам залучених коштів.

Відображення в облікових регістрах та звітності:

· в облікових регістрах

Журнал 2, Журнал 3, Відомість 3.4

· фінансовій звітності

Баланс (ф. № 1), Звіт про фінансові результати (ф. № 2), Звіт про р грошових коштів (ф. № 3), Примітки до річної фінансової звітності (ф. № 5).

Облік розрахунків за довгостроковими кредитами банків та іншими залученими позиковими коштами у Інших осіб, які не є поточними зобовязаннями, на ВАТ “Рівненський ЦУМ” ведеться на рахунку 50 "Довгострокові позики".

Таблиця 3.5.

БУХГАЛТЕРСЬКІ ВІДОБРАЖЕННЯ ОБЛІКУ

ДОВГОСТРОКОВИХ ЗОБОВЯЗАНЬ КАПІТАЛУ НА ВАТ “РІВНЕНСЬКИЙ ЦУМ”

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

І

Отримано довгострокову позику:

- в національній валюті

- в іноземній валюті

311

50

312

50

2

Здійснено поточні фінансові інвестиції за рахунок довгострокових позик

35

50

3

Відображ факт. вартість акцій власної емісії, викуплених у його учасників за рахунок довгострокової позики

45

50

4

Погашено за рахунок довгострокових позик:

- довгострокові векселі видані

51

50

довгострокові зобовязання за облігаціями

52

5

Переведено короткострокові позики у розряд довгострокових у звязку з зміною умов кред-ння

60

50

6

Відображено зміну теперішньої вартості кредиту

952

50

7

Відображено негативну курсову різницю по довгостро-ковому кредиту в іноземній валюті

974

50

8

Відображено частину довгострокової позики у складі поточної заборго-ваності за овгостр. зобовязаннями

50

61

9

Відображено позитивну курсову різницю по довгостроковому кредиту в іноземній валюті

50

744

3.2.3. Поточні зобовязання

Поточні зобовязання - зобовязання, які будуть погашені впродовж операційного циклу підприємства або повинні бути погашенні впродовж дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу.

До поточних зобовязань належать: короткострокові кредити банків; поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями; короткострокові векселі видані; кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; поточна заборгованість за розрахунками (з отриманих авансів, з бюджетом, з позабюджетних платежів, зі страхування, з оплати праці, з учасниками, з внутрішніх розрахунків); інші поточні зобовязання. Поточні зобовязання відображають у Балансі за сумою погашення

Поточні зобовязання на ВАТ "Рівненський ЦУМ" включають:

1) кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги;

2) поточну заборгованість за розрахунками:

- з бюджетом;

- позабюджетних платежів;

- зі страхування;

- з оплати праці.

- за довгостроковими зобовязаннями

-з одержаних авансів

3) облік інших поточних зобовязань.

3.2.3.1. Облік поточної заборгованості за довгостроковими зобовязаннями

Рахунок 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями" призначено для узагальнення інформації про стан розрахунків за поточними зобовязаннями, переведеними зі складу довгострокових, при настанні строку погашення протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Рахунок 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями" має такі субрахунки:

611 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями в національнійвалюті"

612 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями в іноземній валюті"

За кредитом рахунку 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями" відображається та частина довгострокових зобовязань, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, за дебетом - погашення поточної заборгованості, її списання тощо.

На субрахунку 611 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями в національній валюті" ведеться облік частини довгострокових зобовязань, заборгованість за якими виражена в національній валюті.

На субрахунку 612 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями в іноземній валюті" ведеться облік частини довгострокових зобовязань, заборгованість за якими виражена в іноземній валюті.

Аналітичний облік ведеться за кредиторами та видами заборгованості.

Рахунок 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями" кореспондує :

Таблиця 3.6.

за дебетом з кредитом рахунків:

 

за кредитом з дебетом рахунків:

30

"Каса"

50

"Довгострокові позики"

31

"Рахунки в банках"

51

"Довгострокові векселі видані"

37

"Розрахунки з різними дебіторами"

52

"Довгострокові зобовязання за облігаціями"

50

"Довгострокові позики"

53

"Довгострокові зобовязання з оренди"

60

"Короткострокові позики"

62

"Короткострокові векселі видані"

55

"Інші довгострокові зобовязання

71

"Інший операційний дохід"

 

 

3.2.3.2.Облік поточних зобовязань за товари, роботи, послуги

Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками ведеться на рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", який призначений для обліку поточних зобовязань з розрахунків з постачальниками, підрядниками та між учасниками ПФГ за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи й надані послуги.

Відображення в бухгалтерському обліку зобовязань за виконані роботи (надані послуги) на ВАТ “Рівненський ЦУМ” здійснюється на підставі акту приимання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) . Кореспонденція рахунків наведена в Таблиці 3.7.

Таблиця 3.7.

БУХГАЛТЕРСЬКІ ВІДОБРАЖЕННЯ ПОТОЧНИХ ЗОБОВЯЗАНЬ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ,ПОСЛУГИ НА ВАТ “РІВНЕНСЬКИЙ ЦУМ”

№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

Виникнення заборгованості

1

Оприбутковано від постачальника необоротні активи, які потребують додаткових витрат зі встановлення

15

63

2

Оприбутковано виробничі запаси, МШП, товари від постачальників

20 "Вир. запаси", 22 "МШП",

28 "Товари"

63

3

Акцептовано рахунок постачаль-ника за виконані роботи, надані послуги виробничого характеру

23

63

4

Виставлено претензію постачальнику за невиконання умов договору

374

63

5

Відображено вартість послуг, наданих підприємству постач. у звязку з виконанням гарантійних зобовязань

47

63

6

Відображено суму податк. кредиту з ГІДВ на одержані ТМЦ, роботи, послуги

64

63

7

Відображено послуги, надані підряд: повязані з

- організацією виробництва

91

63

- повязані з організацією управління підприємства

- повязані з ліквідацією наслідків надзвичайних подій

99

8

Відображено в обліку нарахування фінансових санкцій за невиконання договору перед постачальником

948

63

Погашення заборгованості

1

Оплачено рахунки постачальників:

- готівкою з каси

63

30

-з поточного рахунку в національній валюті або з валютного рахунку

311 ,312

- акредитивами або чеками лімітованих чекових книжок

63

313, 314

- з підзвітних сум

372

- довгостроковими позиками

50

2

Зменшено суму заборгованості перед постачєна суму браку, який виник у звязку з поставкою неякісних мат-ів

63

24

3

Погаш. Заборг. перед постачальником за рахунок векселя одержаного

63

34

4

Проведено взаємозалік заборгованості за бартерною угодою

63

36

5

Проведено зарахування заборгованості з раніше виданого авансу

63

371

6

Зменшено заборгованість перед постачальником в обмін на пай

63

41

7

Видано довгостр. вексель в погашення заборгованості перед постачальником

63

51

8

Видано облігацію постачальнику в рахунок погашення заборгованості

63

52

9

Видано короткостр. вексель в пога-шення заборг перед постачальником

63

62

10

Нарах. штрафи, пені, неустойки за поруш. з боку постачальників дог-ів

63

715

11

Списано кредиторську заборгованість, строк позовної давності якої минув

63

717


3.2.3.3. Облік розрахунків з одержанх авансів

Поточні зобовязання за одержаними авансами - сума авансів, одержаних від інших осіб у рахунок наступних поставок продукції, виконання робіт (послуг).

Зобовязання, обумовлені авансовою оплатою покупцем товарів чи послуг, виникає внаслідок угоди, за якою продавець зобовязується надати товари чи послуги за визначеними цінами, асортиментом, кількістю та якістю. Умовами договору може передбачатися, що продавець, отримавши певну суму, зобовязується поставити товари за цінами, що склалися на момент погашення заборгованості. Отже, з плином часу оцінка товарів і послуг може змінитися, але незмінним лишиться обумовлена кількість та якість товару.

3.2.3.4. Облік розрахунків з оплати праці

Одним із важливих поточних зобовязань, що систематично виникають у процесі господарської діяльності, є зобовязання перед працюючими по заробітній платі.

Заробітна плата -- це винагорода в грошовій формі працівнику за затрачену працю. Вимірюються затрати праці відпрацьованим часом (у разі погодинної оплати) або обсягом виконаної роботи чи виготовленої продукції (в разі відрядної оплати).

Основу організації оплати праці становлять: тарифні системи, системи преміювання, контрактна система, система трудових договорів і державні нормативні акти.

Тарифною системою встановлюється рівень оплати праці за одиницю робочого часу залежно від кваліфікації (розряду робітника і розряду роботи) і умов праці.

Господарський облік (фінансовий і управлінський) повинен забезпечити такий комплекс даних трудових факторів про:

а) чисельність і склад працюючих,

б) відпрацьований час кожним і усім колективом разом,

в) виробіток у кількості виготовленої продукції або обсязі виконаної роботи,

г) нараховану заробітну плату кожному працівнику і по підприємству в цілому,

д) стан розрахунків з оплати праці.

Функції з обліку чисельності і складу працюючих на великих підприємствах виконує відділ кадрів або інспектор по кадрах, а в разі відсутності їх на малих підприємствах -- будь-який працівник, призначений наказом керівника. Функціями по обліку кадрів є: документальне оформлення зарахування на роботу, переміщення, надання відпустки та звільнення, а також облік наявності і руху працюючих та надання відповідних даних для звітності.

Підставою для зарахування на роботу служить наказ керівника або записка про прийом на роботу, що оформляються на підставі заяви, поданої бажаючим працювати на вакантній посаді чи вільному робочому місці.

Для зарахованого на роботу заводиться особова картка з обліку кадрів і оформляється трудова книжка (виписується нова, якщо робітник чи службовець розпочинає трудову діяльність, або ж робиться запис про зарахування в подану трудову книжку). Трудові книжки зберігаються на підприємстві. Чисті бланки трудових книжок є документами суворої звітності та зберігаються в сейфі разом із грошовими документами. За цінами придбання бланки трудових книжок як обєкт бухгалтерського обліку відображаються на рахунку 331 «Грошові документи в національній валюті». Під час видачі трудової книжки працівнику, що тільки розпочинає трудову діяльність, вартість бланку відшкодовується надходженням готівки до каси.

Переміщенням вважається переведення на іншу роботу або присвоєння вищого кваліфікаційного розряду. Оформляється наказом керівника, а при присвоєнні вищого кваліфікаційного розряду до наказу додається рішення кваліфікаційної комісії. Дані про переміщення записуються до трудової книжки із затвердженням круглою печаткою підприємства.

Наказом керівника оформляється також надання відпустки і звільнення. Протягом однієї доби після оформлення наказу на звільнення трудова книжка повертається працівникові, а бухгалтерія здійснює повний розрахунок заробітної плати.

Чисельність працюючих працівником, що виконує функції з обліку кадрів, групується за категоріями, професіями, посадами, фаховим рівнем, стажем роботи, місцями роботи (цехами, відділами), а також за часом роботи (постійні, сезонні, тимчасові працівники).

Залежно від системи оплати праці (погодинна, відрядна, індивідуальна, бригадна) та врегульованих взаємовідносин підприємства з працюючими застосовуються різні первинні документи, якими оформляються затрати праці і згідно з якими нараховується заробітна плата працюючим.

Підставою для нарахування заробітної плати при погодинній оплаті служить табель обліку робочого часу, який є іменним спис-ком працюючих, до якого щоденно записуються дані про відпрацьований час у годинах, а при неявках -- причини. Табельного обліку достатньо для нарахування зарплати в разі погодинної оплати.

Підставою для нарахування заробітної плати робітникам у разі відрядної оплати служать різні документи: наряди, маршрутні листи, рапорти (відомості) виробітку та деякі інші.

Наряди використовуються в індивідуальних і дрібносерійних виробництвах, будівництві, на ремонтному та інших виробництвах із нестабільним характером праці. Бувають вони індивідуальні і бригадні, разові і нагромаджуючі.


Маршрутні листи використовуються для оформлення затрат праці на поточних виробництвах.

Рапорти або відомості виробітку використовуються в масових виробництвах з одноманітним характером праці.

У разі відхилень від нормальних умов праці (заміні матеріалів, що обробляються, робота на іншому, ніж передбачене технологією, устаткуванні тощо) складаються доплатні листки або відомості на доплату.

Наприкінці місяця дані про виробіток і заробітну плату групуються і нагромаджуються: за особовими рахунками працюючих, видами продукції, що вироблялася чи робіт, що виконувалися, видами оплат. На підставі цих даних складаються розрахун-ково-платіжні або розрахункові і платіжні відомості, які виступають первинними документами для обліку розрахунків по оплаті праці, а часто і як регістри аналітичного обліку розрахунків по оплаті праці.

Синтетичний облік використання фонду оплати праці і розрахунків з працюючими ведеться на рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці», який має два субрахунки:

661 «Розрахунки за заробітною платою»

662 «Розрахунки з депонентами».

Нарахована заробітна плата, яка належить працюючим, обліковується на рахунках:

Д-т 23 «Виробництво» (робітників основного і допоміжного виробництва за виготовлену продукцію або виконані роботи)

Д-т 91 «Загальновиробничі витрати» (цеховому персоналу і робітникам по догляду за обладнанням)

Д-т 92 «Адміністративні витрати» (адміністративному і обслуговуючому персоналу підприємства в цілому)

Д-т 93 «Витрати на збут» (робітникам за пакування, навантаження готової продукції при відправці покупцям після здачі її на склад)

Д-т 15 «Капітальні інвестиції» (робітникам за роботи по капітальному будівництву і капітальному ремонту основних засобів та інших роботах по створенню основних засобів, необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів)

Д-т інших рахунків залежно від характеру затрат праці,

К-т 661 «Розрахунки за заробітною платою».

За дебетом рахунка 661 «Розрахунки за заробітною платою» обліковуються операції: за утриманнями із заробітної плати, виплаті готівкою і депонуванні.

Із нарахованих зарплат проводяться обовязкові утримання, утримання для відшкодування заподіяних підприємству збитків з вини працюючих і добровільні утримання.

До обовязкових відносяться:

а) утримання прибуткового податку:

Д-т 661 «Розрахунки за заробітною платою»

К-т 64 «Розрахунки з бюджетом»

б) Д-т 661 «Розрахунки за заробітною платою»

К-т 651 «Розрахунки за пенсійним забезпеченням»

в) утримання до страхового фонду:

К-т 652 «Розрахунки за соціальним страхуванням»

г) утримання до страхування на випадок безробіття:

К-т 653 «Розрахунки по страхуванню на випадок безробіття»

д) утримання по виконавчих документах:

685 «Розрахунки з іншими кредиторами».

З дозволу працюючих з заробітної плати можуть бути утримані нестачі і втрати від псування цінностей (К-т 375), за допущений брак виробництва з вини працівників (К-т 24).

За письмовими заявами із заробітної плати бухгалтерія може здійснити вирахування на оплату індивідуальних позик, оформлених через підприємство, по добровільному страхуванню, за товари, продані в кредит.

Різниця в сумі нарахованої зарплати і утриманнями всіх видів належить виплаті готівкою з каси або через банкомат або платіжні картки.

Для одержання готівки на зарплату до банку подаються такі документи: грошовий чек і платіжні доручення на перерахування: утримань і нарахувань на зарплату (прибуткового податку, до пенсійного фонду, страхового, фонду страхування на випадок безробіття та фонду страхування від нещасних випадків).

Одержана сума прибуткується касою:

Д-т 30 «Каса»

К-т 31 «Рахунки у банках».

Протягом трьох повних робочих днів здійснюється виплата зарплати готівкою з каси (Д-т 66, К-т 30). Після цього платіжні відомості закриваються. Проти прізвищ працюючих, котрі не одержали зарплату, ставиться штамп або пишеться від руки «депоновано». Прізвища і суми депонентів переносяться до окремої відомості або книги, а загальна сума відображається на рахунках:

Д-т 661 «Розрахунки за заробітної платою»

К-т 662 «Розрахунки з депонентами».

Сума депонованої зарплати наступного дня здається в банк на поточний рахунок.

Аналітичний облік розрахунків з працюючими з заробітної плати організується за особовими рахунками працюючих, видами оплат і утримань.

БУХГАЛТЕРСЬКІ ВІДОБРАЖЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПАТИ ПРАЦІ НА ВАТ “РІВНЕНСЬКИЙ ЦУМ”

Таблиця 3.8.

Зміст господарських операцій

Д

К

Нарахована ЗП, доплати, надбавки,премії, відпускні, допомоги інші виплати працівникам які:

-

-

- зайняті капітальним будівництвом

151

661

- наданням послуг

23

661

- управлінням структурними підрозділами

91

661

- управлінням підприємством

92

661

- нараховані відпускні за рахунок забезпечень виплат

471

661

- нарахована допомога по тимчасовій непрацездатності з фонду соц..страхування

652

661

- утримано податок з доходів фіз..осіб

661

641

-утримано внески на обовязкове пенсійне страхування

661

651

-утримано внески на обовязкове соц..страхування

661

652

-утримано внески з доходів на обовязкове страхування на випадок безробіття

661

653

-утримано з доходів за виконавчими листами

661

685

-утримано профспілкові внески

661

685

-утримано з доходів працівників у погашення позики даної підприємством

661

377

-утримано з доходів працівників за псування або втрату мат.цінностей

661

375

-видана ЗП, інші виплати

661

301,311

-депонована ЗП

661

662

-видана депонована ЗП

662

301

3.2.3.4. Облік розрахунків зі страхування

Облік розрахунків за зборами на обовязкове державне пенсійне забезпечення, обовязкове соціальне страхування, на обовязкове соціальне страхування на випадок безробіття, за індивідуальне страхування персоналу підприємства, страхування майна та щодо інших розрахунків за страхуванням ведеться на рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням"

На кредиті рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" відображаються нараховані зобовязання за страхуванням, а також одержані від органів страхування кошти, за дебетом - погашення заборгованості та витрачання коштів страхування на підприємстві.

Рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням" підприємство має такі субрахунки:

651 "За пенсійним забезпеченням"

652 "За соціальним страхуванням"

653 "За страхуванням на випадок безробіття"

654 "За індивідуальним страхуванням"

ПСП «Маяк» сплачує такі страхові платежі, як:

1) страхові внески в пенсійний фонд України 19,92% до нарахованої оплати праці щомісячно, за рахунок роботодавця, та 2% з оплати праці що рахунок працюючого;

2) страхові внески до Центру зайнятості на випадок безробіття 1,3% від нарахованої оплати праці (крім лікарняних) та 0,5% від нарахованої оплати праці з працюючого (не утримується 0,5% з працюючих пенсіонерів за віком та лікарняних);

3) страхові внески до фонду нещасних випадків 0,2% від нарахованої оплати праці (крім лікарняних) з роботодавця;

4) страхові внески до Фонду по тимчасовій непрацездатності з роботодавця 1,5% до нарахованої оплати праці за мінусом лікарняних та 0,5% з працюючого, якщо його заробіток до 633 грн., та 1%, якщо його заробіток крім лікарняних більше ніж 633 грн.

Аналітичний облік ведеться за кожним видом зборів і відрахувань, по страхувальниках та окремих договорах страхування.

Порядок відображення операцій на рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" в ПСП «Маяк» наведено у таблиці:

Таблиця 3.10.

Порядок відображення операцій на рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням"

Зміст операції

Кореспондуючий рахунок

Операції по кредиту рахунку

1

Нараховані внески до фондів страхування у випадках, коли ці внески включаються до виробничої собівартості

841

2

Повернуто переплати або надходження коштів із фондів страхування

31" Рахунки в банках"

3

Нараховані внески до фондів страхування за рахунок нарахованої заробітної плати

66 "Розрахунки з оплати праці"

4

Нараховані внески до фондів страхування і віднесено до складу відповідних витрат

91 "Загальновиробничі витрати"

92 "Адміністративні витрати"

93 "Витрати на збут"

94 "Інші витрати операційної діяльності" 99 "Надзвичайні витрати"

Операції по дебету рахунку

1

Перераховано кошти до фондів страхування

31 "Рахунки в банках"

2

Списано заборгованість перед фондами страхування

74 "Інші доходи"

3.2.3.6.Облік розрахунків з бюджетом

Взаємовідносини підприємства з бюджетом визначаються діючою в Україні системою податків та інших обовязкових платежів.

Податки -- це обовязкові платежі, які належить сплатити юридичній чи фізичній особі до державного чи місцевого бюджету.

Визначення та погашення зобовязань перед бюджетом по загальнодержавних податках регулюється законами України, а перед місцевими бюджетами -- рішеннями органів місцевого самоврядування.

Основними податковими платежами підприємств є: податок на додану вартість, податок з прибутку, акцизний збір, прибутковий податок з доходів громадян, податок на землю, з власників транспортних засобів, комунальний податок та деякі інші. Основ-не місце в податковій системі належить податку на додану вартість (ПДВ), по якому виникає необхідність вести облік податкового кредиту (зобовязання бюджету перед підприємством) і податкового зобовязання (зобовязання підприємства перед бюджетом). Податковий кредит оплачується постачальникам матеріалів, послуг та іншим кредиторам і зменшує величину зобовязання перед бюджетом. Податкове зобовязання -- це загаль-на сума податку, що нараховується до бюджету і сплачується підприємству покупцями за відвантажену готову продукцію і замовниками за виконані роботи. Таким чином до бюджету сплачується різниця в сумі податкового зобовязання та податкового кредиту.

Синтетичний облік розрахунків підприємства з бюджетом за всіма видами платежів, а також санкцій за порушення податкового законодавства, які також вносяться в дохід бюджету ведеться на рахунку 64 «Розрахунки за податками і платежами». За кредитом цього рахунка відображається зобовязання перед бюджетом при нарахуванні платежів, а за дебетом -- погашення зобовязань та зменшення на суму податкового кредиту.

Суми сплати до бюджету податку на додану вартість формуються таким чином.

Під час одержання матеріалів від постачальників разом із договірними цінами їм нараховується 20% податкового кредиту. Ці операції відображаються на рахунках:

Д-т 20 «Виробничі запаси»

Д-т 22 «Малоцінні і швидкозношувані предмети»

Д-т 64 «Розрахунки за податками і платежами» (на суму ПДВ)

К-т 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками».

Під час погашення зобовязань перед постачальниками разом сплачується і податковий кредит:

Д-т 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»

К-т 31 «Рахунки в банках».

Відвантажена готова продукція відображається в бухгалтерському обліку як дохід підприємства і заборгованість покупців і замовників, яка включає і суму податкового зобовязання за ПДВ.

Д-т 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

К-т 70 «Доходи від реалізації».

Оплата заборгованості покупцями і замовниками відображається на рахунках:

Д-т 31 «Рахунки в банках»

Кредит 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками».

Із сумою сплати надходить підприємству і податкове зобовязання за ПДВ. На суму ПДВ зменшується дохід підприємства і виникає зобовязання перед бюджетом:

Д-т 70 «Доходи від реалізації»

К-т 64 «Розрахунки за податками і платежами».

Бюджету при цьому сплачується різниця в сумі податкового кредиту і податкового зобовязання:

Д-т 64 «Розрахунки за податками і платежами»

К-т 31 «Рахунки в банках».

Податок з прибутку згідно із Законом України про цей податок нараховується всіма підприємствами в розмірі 30 процентів від прибутку, а малі підприємства за своїм бажанням -- у розмірі 10 чи 6 процентів, але з суми надходжень коштів від реалізації чи інших доходів.

У більшості підприємств виникає різниця в сумі податку, визначеного згідно з податковим і бухгалтерським обліком.

Бухгалтерський облік податку на прибуток ведеться на рахунку 98 «Податки на прибуток», а визначається за даними рахунку 79 «Фінансові результати».

Сума податку з прибутку відображається на рахунках:

Д-т 79 «Фінансові результати»

К-т 98 «Податки на прибуток».

На суму прибуткового податку, що належить сплатити до бюджету:

Д-т 98 «Податки на прибуток»

К-т 64 «Розрахунки за податками і платежами», а при погашенні заборгованості перед бюджетом за податком з прибутку:

Д-т 64 «Розрахунки за податками і платежами»

К-т «Рахунки в банках».

В тому випадку, якщо за податковим обліком належить сплатити до бюджету більше, ніж за даними бухгалтерського обліку, різниця відноситься на дебет активного рахунка 17 «Відстрочені податкові активи». У противному випадку податкові різниці відносяться на кредит пасивного рахунка 54 «Відстрочені податкові зобовязання».

Акцизний збір -- це вид платежу до бюджету, який встанов-люється на товари народного споживання, що не є першою життєвою необхідністю (лікеро-горілчані вироби, сигарети, килими і килимові вироби, легкові автомобілі та інші). Перелік підакцизних товарів і розмір акцизного збору встановлюється Верховною Радою Украіни. Джерелом сплати акцизного збору є дохід від реалізації. Сума цього податку відображається на рахунках:

Д-т 70 «Доходи від реалізації»

К-т 64 «Розрахунки за податками і платежами».

В установлені Держказначейством строки акцизний збір перераховується в дохід бюджету:< ...........Страницы: 1 | 2 | [3] | 4 | 5 | 6 | 7 |


......
Для просмотра полного текста работы, скачайте ее - бесплатно.


 
Показывать только:
Портфель:
Выбранных работ  Рубрики по алфавиту:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

 

Ключевые слова страницы: Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ" | курсовая работа

СтудентБанк.ру © 2018 - Банк рефератов, база студенческих работ, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам, а также отчеты по практике и многое другое - бесплатно.